ចង់ដឹងអត់តើ ក្រុមស្រីស្អាត់ នីមួយៗ​ K-Pop មានអាយុប៉ុន្មានហើយ

0
24
Loading...

ក្រុម​ចម្រៀង​នារី​ចេះ​តែ​កើន​ឡើង​ពី​មួយ​ឆ្នាំ​ទៅ​មួយ​ឆ្នាំ​ បើ​គិត​ពី​សមត្ថភាព​ និង​សម្រស់​គឺ​ពិត​ស្រស់​ស្អាត​មិន​ចាញ់​គ្នា​ទេ។ បើ​និយាយ​ពី​អាយុ​ពួកគេ​វិញ​ មាន​គម្លាត​ខុសៗ​គ្នា​ តែ​ក៏​មិន​ឆ្ងាយ​ដែរ។ តោះ! ទស្សនា​ទាំង​អស់​គ្នា​ ក្នុង​ក្រុម​ចម្រៀង​នីមួយៗ​ គិត​ជា​មធ្យម​ តើ​ពួកគេ​ស្ថិត​ក្នុង​ខ្ទង់​អាយុ​ប៉ុន្មាន​ខ្លះ?

១. Girls’ Generation មាន​អាយុ​គិត​ជា​មធ្យម​ ២៨ឆ្នាំ

២. Elris មាន​អាយុ​គិត​ជា​មធ្យម​ ១៨ឆ្នាំ

3. April មាន​អាយុ​គិត​ជា​មធ្យម​ ១៩ឆ្នាំ​

៤. PRISTIN មាន​អាយុ​គិត​ជា​មធ្យម​ ១៩ឆ្នាំ

៥. Momoland មាន​អាយុ​គិត​ជា​មធ្យម​ ២០ឆ្នាំ

៦. Cosmic Girls មាន​អាយុ​គិត​ជា​មធ្យម​ ២១ឆ្នាំ

៧. TWICE មាន​អាយុ​គិត​ជា​មធ្យម​ ២១ឆ្នាំ

៨. BLACKPINK មាន​អាយុ​គិត​ជា​មធ្យម​ ២១ឆ្នាំ

៩. Oh My Girl មាន​អាយុ​គិត​ជា​មធ្យម​ ២២ឆ្នាំ

១០. gugudan មាន​អាយុ​គិត​ជា​មធ្យម​ ២២ឆ្នាំ

១១. LABOUM មាន​អាយុ​គិត​ជា​មធ្យម​ ២៣​ឆ្នាំ

១២. Lovelyz មាន​អាយុ​គិត​ជា​មធ្យម​ ២៣​ឆ្នាំ

១៣. Red Velvet មាន​អាយុ​គិត​ជា​មធ្យម​ ២៣​ឆ្នាំ​

១៤. Apink មាន​អាយុ​គិត​ជា​មធ្យម​ ២៤​ឆ្នាំ​

១៥. MAMAMOO មាន​អាយុ​គិត​ជា​មធ្យម​ ២៤​ឆ្នាំ​

១៦. Hello Venus មាន​អាយុ​គិត​ជា​មធ្យម​ ២៤​ឆ្នាំ​

១៧. STELLAR មាន​អាយុ​គិត​ជា​មធ្យម​ ២៥​ឆ្នាំ​

១៨. AOA មាន​អាយុ​គិត​ជា​មធ្យម​ ២៥​ឆ្នាំ​

១៩. EXID មាន​អាយុ​គិត​ជា​មធ្យម​ ២៦​ឆ្នាំ​

២០. Dal Shabet មាន​អាយុ​គិត​ជា​មធ្យម​ ២៦ឆ្នាំ​

២១. Girl’s Day មាន​អាយុ​គិត​ជា​មធ្យម​ ២៦ឆ្នាំ​

២២.  9MUSES មាន​អាយុ​គិត​ជា​មធ្យម​ ២៧ឆ្នាំ​

បញ្ចេញយោបល់
Loading...