តើលុយពិតជាមិនអាចទិញសុភមង្គល?

0
55
Loading...
Loading...

តើលុយពិតជាមិនអាចទិញសុភមង្គល?
Doesn’t money buy happiness?

មនុស្សជាច្រើនតែងលួងខ្លួនឯងអំពីសំនួរមួយដែលគ្រប់គ្នាតែងយល់ច្រលំ។ នេះជាមូលហេតុដែលធ្វើអោយអ្នកមានការយល់ច្រលំដើម្បីបកស្រាយចម្ងល់នេះសូមស្តាប់ការបកស្រាយរបស់លោក Dan Lok ដែលប្រើជាភាសារខ្មែរដូចតទៅ៖

បញ្ចេញយោបល់
Loading...