ហេតុអ្វី ត្រូវមាន ស្តូបយួនគ្រប់ខេត្តក្រុងក្នុងស្រុកខ្មែរ? តើវាតំណាងអ្វី?

0
2
Loading...
Loading...

ជ្រុងគំនិត៖ ត្រូវដាក់សំនួរសួរខ្លួនឯងថា ហេតុអ្វីប្រទេសយើងសាងសង់ស្តូបយួនគ្រប់ខេត្តក្រុងក្នុងស្រុកខ្មែរ? តើវាតំណាងអ្វី? សព្វថ្ងៃខ្មែរខាំខ្មែរដើម្បីកាពារយួន ដែលសកម្មភាពនេះមិនដែលមានឡើយក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ត គេយកដីយើង ហើយគេអាចធ្វើឲ្យយើងដឹងគុណគេទៀត តើយើងបាត់ការចងចាំទៅហើយឬ?​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
មនោគមន៍វិជ្ជាបរទេសអាចបន្សាបការឈឺចាប់របស់យើងបាន ព្រោះយើងរស់បាត់ការចងចាំទៅហើយ ពូជយើងសម័យអង្គរ កិច្ចការងារអ្វីក៏ខ្លាំងដែរ ព្រោះដូនតាយើងគាត់បណ្ដុះកូនចៅជំនាន់ក្រោយយល់ដឹងពីប្រវត្តិសាស្រ្តច្បាស់លាស់ ស្គាល់មុខមិត្តមុខសត្រូវ និងបណ្ដុះមនសិការដល់កុលបុត្រកុលធីតាខ្មែរទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយ កូនត្រូវយកជីវិតទៅប្ដូរដើម្បីការពារទឹកដីនិងពូជសាសន៍របស់កូន តែយើងឥលូវរស់នៅបាត់បង់មនសិការ បាត់ការចងចាំពីប្រវត្តិសាស្រ្ត ជាហេតុធ្វើឲ្យអន់ និងបរទេសអាចយកទឹកដីយើងបាន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យើងអាចខ្លាំងវិញបានគ្រប់ពេល ឲ្យតែពលរដ្ឋយើងតាមដាននយោបាយទាំង អស់គ្នា គាំទ្រនយោបាយដោយការទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាពលរដ្ឋមានមនសិការ។ ពាក្យដែលបងប្អូនតែងតែនិយាយថាយើងទៅមិនរួចទេ យើងមិនឈ្នះគេទេ គេចូលជ្រៅហើយ វាជាពាក្យដែលសត្រូវចង់ឲ្យយើងបាច់សាចគំនិតនេះដល់ខួរ ក្បាលកូនចៅយើងឲ្យវាទន់ឆ្អឹងប៉ុណ្ណេាះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
នយោបាយជាជីវិតរបស់ជាតិសាសន៍នីមួយៗ បើជាតិសាសន៍មួយលែងខ្វល់ពីនយោបាយហើយ ជាតិសាសន៍នោះនិងរលាយឯងហើយ។ឈាមដូនតាយើងសម័យអង្គរ តមកដល់ឈាមយើងហើយ បងប្អូនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានភារកិច្ចជួយសង្គម និងការពារទឹកដី កុំឲ្យបាត់បង់ ហើយពុំមាននរណាម្នាក់គេចផុសពីកាតព្វកិច្ចនេះឡើយ៕អត្ថបទ៖ បើអ្នកជាខ្ញុំ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដកស្រងពី៖ ​isharetoday

បញ្ចេញយោបល់
Loading...