ទំព័រដើម ចំណេះដឹង

ចំណេះដឹង

On each category you can set a Category template style, a Top post style (grids) and a module type for article listing. Also each top post style (grids) have 5 different look style. You can mix them to create a beautiful and unique category page.

ចង់ដឹងថាស្រីក្រមុំនៅបរិសុទ្ធ ឬមិនបរិសុទ្ធ សាកល្បងប្រើវិធីនេះមានប្រសិទ្ធិភាពបំផុត

ដូចដែលយើងធ្លាប់បានដឹងស្រាប់ហើយថា នៅក្នុងរជ្ជកាលចិនបុរាណ ស្តេចគ្រប់គ្រងផែនដីអាចមានស្នំជាច្រើននាក់បាន ហើយក៏តែងតែមានស្នំច្រើននៅក្បែរព្រះកាយដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តាមការជាក់ស្តែងមានស្រីស្អាតៗច្រើនណាស់ឈរតម្រង់ជួរគ្នាដើម្បីឲ្យសាកល្បងពិសោធន៍លើពួកគេសម្គាល់ថានៅមានភាពបរិសុទ្ធឬទេ? ម្យ៉ាងវិញទៀត ការធ្វើតេស្តនេះក៏អាចដឹងពីស្នំដែលមានចិត្តផិតក្បត់បានដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តើគេត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីពិសោធន៍ដឹង? តោះថ្ងៃនេះពួកយើងនឹងបកស្រាយ៖ គេបានប្រើល័ក្ខណ៌ក្រហមសម្រាប់ធ្វើការពិសោធន៍ នៅក្នុងរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រ ឬក្នុងអក្សរសិល្ប៍របស់ប្រទេសចិន ក៏មានការកត់ត្រាពីពត៌មានលំអិតនៃព្រះបរមរាជវាំងផងដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មុននឹងអនុញ្ញាតិឲ្យស្រីក្រមុំចូលក្នុងព្រះរាជវាំង គេយកល័ក្ខណ៍ពណ៌ក្រហមដាក់លើដៃដើម្បីពិសោធន៍ព្រហ្មចារីរបស់ពួកគេ។ កាលណាស្នាមពណ៌ក្រហមនោះមិនរលាយបាត់មានន័យថាស្រីក្រមុំម្នាក់នោះនៅបរិសុទ្ធ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើយនៅក្នុងសៀវភៅប្រវត្តិសាស្រ្តចិនមួយបានសរសេរថា «ប្រពៃណីនេះគឺកើតមានឡើងតាំងពីនៅក្នុងរាជវង្សហានមកម្លេះ»។ យោងទៅតាមរឿងរ៉ាវពិត ស្តេចហានបានបញ្ជាឲ្យអ្នកបម្រើស្រី ស្រីស្នំទាំងអស់ត្រូវចូលខ្លួនមកសាកល្បងវិធីនេះដើម្បីបង្ការរឿងផិតក្បត់ជាមុន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ការប្រើវិធីនេះពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងណាស់ចំពោះស្រីស្នំទាំងនោះ ។ មុនដំបូងគេត្រូវឲ្យស្រីក្រមុំដែលត្រូវរើសចូលក្នុងវាំងត្រូវផ្ងារដៃឡើងម្តងម្នាក់ បន្ទាប់មកគេបង្តក់ទឹកពណ៌ក្រហមម្យ៉ាងនៅលើកំភួនដៃខាងស្តាំរបស់នារីនោះ។ នៅពេលភ្លាមៗ បើស្នាមក្រហមរលុបបញ្ជាក់ថានាងគ្មានព្រហ្មចារីឡើយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​   តើពណ៌ក្រហមធ្វើពីអ្វី? យោងតាមកំណត់ត្រាក្នុងសៀវភៅប្រវត្តិសាស្រ្ដ អ្នកធ្វើល័ក្ខណ៍ក្រហមនេះ ធាតុផ្សំពីជាតិបារតធម្មជាតិពណ៌ក្រហមស្រស់ចំនួន ៧...

ព្រឺព្រួច! ភ្នំឱរ៉ាល់បានសង្គ្រោះជីវិតខ្ញុំ

បងស្រីលីនដា មានជំងឺបាក់ទឹកចិត្ត ចង់សម្លា ប់ខ្លួនជាច្រើនដង តែមិនបានសម្រេច ក្រោយពីបានឡើងភ្នំឱរ៉ាល់ហើយ ទើបបានយល់ច្បាស់។ ជំងឺបាក់ទឹកចិត្តគឺជាជំងឺមួយដែលសម្លា ប់មនុស្សម្នា់ដោយមិនដឹងខ្លួន ។ មនុស្សម្នាក់ៗច្បាស់ជាមិនដឹងថាខ្លួនឯងមានជំងឺនេះ នៅក្នុងខ្លួនបានទេ ព្រោះតែជំងឺមួយនេះ បានស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សយើង ធ្វើឲ្យចេះតែគិតរឿងអាក្រក់ៗ ចង់តែសម្លា ប់ខ្លួន​ ចង់តែគិតរឿងផ្តេសផ្តាស់ជាច្រើន នៅក្នុងគំនិត។ ដោយឡែកបងស្រីម្នាក់គាត់មានជំងឺបាក់ទឹកចិត្ត បានបង្ហាញពីអារម្មណ៍ពិត ដែលគាត់មានជំងឺបាក់ទឹកចិត្ត ចង់តែបញ្ចប់ជីវិតរបស់ខ្លួន ចោលប្តីចោលកូន ចោលម្តាយ​ចោលឪពុក ដែលជាអ្នកមានគុណ...

សម្តេចព្រះធម្មលិខិត លាស់ ឡាយ ទទួលព្រះអនិច្ចធម្ម ក្នុងព្រះជន្ម១០៦ព្រះវស្សា

(ភ្នំពេញ)៖ សម្តេចព្រះធម្មលិខិត លាស់ ឡាយ ព្រះចៅអធិការវត្តសន្សំកុសល បានទទួលព្រះអនិច្ចធម្ម (សុគត) នៅរសៀលថ្ងៃទី២៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩នេះ ដោយព្រះជរាពាធក្នុងព្រះជន្ម ១០៦ព្រះវស្សា។ សូមបញ្ជាក់ថា សម្តេចព្រះធម្មលិខិតលាស់ ឡាយ ប្រសូតនៅថ្ងៃពុធ ៧កើត ខែភទ្របទ ឆ្នាំថោះ ក្នុងពុទ្ធសករាជ ២៤៥៧ ត្រូវនឹងគ្រឹស្គសករាជ១៩១៤ នៅភូមិធ្យូង ឃុំធ្យូង ស្រុកពញាឮ...

មានឆ្ងល់ទេ! ហេតុអ្វីបានជា ពេលល្ងាច យើង​ញាំអាហារបានច្រើន នឹងមានអារម្មណ៍ថា ឃ្លានជាងពេលថ្ងៃ

អាហារ​គឺមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ ក្មុងការទ្រទ្រង់ជីវិត ហើយមិចបានជា អាហារនៅពេល​ថ្ងៃត្រង់ ញ៉ាំតិចៗទេ តែ​អាហារ​ពេល​ល្ងាចវិញ ញ៉ាំច្រើន អស់មួយ​ចាន ថែមមួយចាន​ទៀត ដល់​ឆ្អែត​ខ្លាំងពេក ក៏មាន​ដែរ។ ភាពងាយស្រួល​ក្នុងការ​គ្រប់គ្រង​ចំណង់​អាហារ នៅពេល​ថ្ងៃ ប៉ុន្ដែ​នៅពេល​ល្ងាច​វិញ វាមិនងាយ​ស្រួល​ទេ ដោយសារ​កម្រិត​អ័រម៉ូន​ចំណង់អាហារ បាន​កើនឡើង។ ក្រៅពីនេះ បញ្ហា​ស្ត្រេស ក៏ជាកត្ដា​ចម្បង​មួយ ធ្វើឲ្យ​យើង​ឃ្លាន និង​ញ៉ាំច្រើន។ ការសិក្សាចេញផ្សាយ​លើ​កាសែត International Journal of...

ទម្លាប់មួយចំនួន ​ដែរយើងមិនបានចាប់អារម្មណ៍ តែវាមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាព

កាញាំអាហារដែលមាន រសជាតិ​ផ្អែមខ្លាំង ឬប្រៃខ្លាំង ងាយ​បង្ក​គ្រោះថ្នាក់​ដល់​សុខភាព​របស់​យើងណាស់។ ប៉ុន្ដែ​នៅមាន​ទម្លាប់​គ្រោះថ្នាក់​ជាច្រើន​ទៀត ដោយ​វាប៉ះពាល់​ម្ដង​បន្តិចៗ ពីមួយ​ថ្ងៃ ទៅ​មួយ​ថ្ងៃ។ ១. ញ៉ាំអាហារ​លឿនៗពេក ការសិក្សាជាច្រើនបង្ហាញ​ថា ការញ៉ាំ​អាហារ​ដោយ​ទំពាលឿនៗ អាចបណ្ដាល​ឲ្យមាន​បញ្ហា​សុខភាព​ជាច្រើន ដូចជា​ឡើងទម្ងន់​យ៉ាងលឿន ហើយ​កើនហានិភ័យ​នៃ​ជំងឺ​បេះដូង ទឹកនោមផ្អែម និង​ដាច់សរសៃឈាម​ខួរក្បាល។ ជាធម្មតា ទាល់តែ​យើង​ញ៉ាំបាយ បាន​រយៈពេល​ប្រមាណ ២០​នាទី ទើបខួរក្បាល​យើងទទួល​សញ្ញា​នៃ​ការឆ្អែត។ ប៉ុន្ដែ​សម្រាប់​អ្នកញ៉ាំ​អាហារ​លឿនៗ ភាគច្រើន ញ៉ាំលើស​កម្រិត មុន​ខួរក្បាល​ទទួល​សញ្ញា​នៃ​ការឆ្អែត...

ការពិតអ៊ីចឹង​សោះ ​បានជា​ជនជាតិចិន ​រកស៊ី​ឡើងម្ល៉េះ!

ពេល​រើ​ទៅ​នៅ ឬ ទិញ​ផ្ទះ​ថ្មី ឬ ផ្ទះ​ត​ពី​គេ រឿង​ដំបូង​ដែល​មេផ្ទះ​គួរ​ធ្វើ​គឺ​បន់ស្រន់​សុំ​ជំនាងផ្ទះ​ចូល​ស្នាក់នៅ​។ លោកអ្នក​អាច​បន់ស្រន់​សុំ​សេចក្តីសុខ រកស៊ី​មានបាន គ្រួសារ​ត្រជាក់ត្រជុំ ។​ល​។​ ​របៀប​បន់ស្រន់​សុំ​ម្ចាស់​ទឹក​ម្ចាស់​ដី និង​ជំនាងផ្ទះ គឺ​ដំបូង​ត្រូវដាក់​អង្ករ​មួយ​ចានចង្កឹះ និង​រោយ​ស្ករត្នោត​ចូល​ចាន​អង្ករ​នោះ​បន្តិច​។ បន្ទាប់មក​យក​ចាន​អង្ក​រដាក់​ឱ្យចំ​ពីមុខ​ផ្ទះ និង​អម​ជាមួយ​បាច់​ផ្កាកូឡាប ២១ ទង រួច​បន់ ស្រន់​តាម​ការ​គួរ (​មិនចាំបាច់​អុជ​ធូប​ក៏បាន​) បន្ទាប់មក​ទុកចោល​កន្លះ​ថ្ងៃ ហើយ​ក្រោយមកទៀត ត្រូវយក​អង្ករ​នោះមក​គ្រវាស​មុខផ្ទះ ប៉ុន្តែ​មាត់​កុំ​នៅ​ស្ងៀម ត្រូវ​ឆ្លៀត​បន់ស្រន់​ផង​។ ​ផ្ទះ​ដែល​អ្នកទិញ​ថ្មី...

បញ្ហាផលប៉ះពាល ជុំវិញការ វះកាត់ពង្រីកដើមទ្រូង ដែល​ សុភាពនារី គួរយល់ដឹង

ការវះកាត់កែដើម ទ្រូងអាច ជាមូលហេតុនៃការវះ កាត់ព្យាបាល ជម្ងឺ និងជាផ្នែកមួយនៃ ការវះកាត់កែ សម្ផស្សផងដែរ។ តើការវះកាត់កែ ដើមទ្រូង ធ្វើឡើងដូចម្ដេច? តើការវះកាត់កែ សម្ផស្ស នេះអាចមាន បញ្ហាដែរឬទេ?​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដើម្បីធ្វើការបកស្រាយ អំពីការ វះកាត់ ដើមទ្រូងនេះ អានការបកស្រាយរបស់ លោកវេជ្ជបណ្ឌិត ធឿង ច័ន្ទសីហា អ្នក ជំនាញខាងវះកាត់កែ...

គួរជៀសវាងញាំអាហារទាំងនេះ បើមិនចង់អោយមានបញ្ហាដល់សុខភាព

បើតាមអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពនៅប្រទេសចិនបានបង្ហាញថា មានអាហារជាច្រើនណាស់ដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសារ ហើយមនុស្សជាច្រើនញ៉ាំស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃ ក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងភាពឆ្ងាញ់ពិសារនោះវាក៏ផ្តល់គុណវិបត្តមកវិញផងដែរ។ ជាពិសេស ចំពោះអ្នកដែលចូលចិត្តទទួលទានអាហារដូចជា សាច់គោអាំង ជ្រក់ ថ្លើមជ្រូក មី គ្រាប់ផ្កាឈូករ័ត្ន ប៊ីចេង… អាចបង្កឲ្យកើតមហារីក បេះដូង និងជំងឺផ្សេងៗជាច្រើនទៀត។ ខាងក្រោមនេះ គឺជាអាហារដែលអ្នកគួរតែកាត់បន្ថយ ព្រោះវាអាចបង្កឲ្យកើតជំងឺធ្ងន់ធ្ងរបាន។ សាច់គោអាំង ៖ សាច់គោអាំងត្រូវបានចម្អិនដោយភ្លើងដែលមានកម្តៅខ្លាំង ហេតុនេះវានឹងបង្កឲ្យមានសារធាតុអីដ្រូសែនកាន់តែច្រើន ជាប់ផ្សែងភ្លើង ហើយអាចខ្លោចថែមទៀត។ទាំងនេះហើយ ជាកត្តាចម្បងដែលធ្វើឲ្យអ្នកចូលចិត្តទទួលទានសាច់អាំងទាំងឡាយត្រូវប្រឈមនឹងជំងឺមហារីកដោយមិនដឹងខ្លួន។ ជ្រក់៖ មិនថាជ្រក់ត្រសក់...

មិនគួយអោយជឿ! ឃ្មុំគឺជាសត្វដែរមានសារៈសំខាន់ខ្លាំង ចំពោះជីវិតនៅលើ ភពផែនដីយើង

វិទ្យាស្ថាន Earthwatch​ បានអះអាងនៅក្នុងការជជែកដេញដោលនៅ Royal Geographical Society នៃទីក្រុងឡុងថា ឃ្មុំជាសត្វដែលសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងសាកលលោក ប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តក៏បានប្រកាសថាសត្វមួយនេះក៏កំពុងជួបប្រទះនូវការជិតផុតពូជផងដែរ ។ ឃ្មុំទូទាំងពិភពលោកបានបាត់បង់រហូតដល់ទៅជាង ៩០% ។ ចំណែកមូលហេតុមានភាពខុសៗគ្នាទៅតាមតំបន់ ប៉ុន្តែហេតុផលសំខាន់ៗរួមមាន ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ ខ្វះកន្លែងសុវត្ថិភាពសម្រាប់សំបុក ខ្វះផ្កា ការប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលសម្លាប់សត្វល្អិត និង ការផ្លាស់ប្តូរដីជាដើម ។ ហេតុអ្វីបានជាឃ្មុំជាសត្វដែលសំខាន់ជាងគេ? ស្ថាប័ន Apiculture Entrepreneurship...

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុ និងមានភ្លៀងធ្លាក់ចាប់ពីថ្ងៃទី

នៅប្រមាណមួយម៉ោងមុននេះ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុក្នុងកំឡុងថ្ងៃទី១៦ រហូតដល់ថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩។ តាមការសង្កេត និងតាមដានរបស់ក្រសួងជាប្រចាំនូវការវិត្ដនៃអាកាសធាតុមកលើប្រទេសកម្ពុជា បានបង្ហាញថា៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦-១៨ ខែកញ្ញា ប្រព័ន្ធសម្ពាធទាប (ITCZ) បន្ដអូសបន្លាយលើកម្ពុជា និងចាប់ពីថ្ងៃទី១៨-២២ ខែកញ្ញា នឹងរំកិលឡើទៅលើ កាត់លើភាគខាងជើងកម្ពុជា។ ស្ថានភាពបែបនេះ ធ្វើឲ្យភ្លៀងបន្ដធ្លាក់រាយប៉ាយលើផ្ទៃប្រទេស ដែលធ្វើឲ្យបណ្ដាខេត្ដត្បូង ភាគពាយ័ព្យ និងតំបន់មាត់សមុទ្រ នឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពីបង្គួរទៅខ្លាំង...

គួកំមើលរំលង! អាហារពេលព្រឹកមានសារៈសំខាន់ណាស់សំរាប់សុខភាពរាងកាយរបស់យើង

គ្នា​យើងចង់​ថែ​រាងរក្សា​ទម្ងន់ សម្រេចចិត្ត​មិនញ៉ាំអាហារពេលព្រឹក ឬ​គ្នាយើង​រវល់​ខ្លាំង​ញ៉ាំ​មិន​ទៀត​ទាត់ប្រយ័ត្ន​ខ្លួន​ទៅ គួរ​កែទម្លាប់ឡើងវិញ ព្រោះការសិក្សា​មួយទើបចេញផ្សាយ​ដើមសប្ដាហ៍​នេះបញ្ជាក់​ថា មិន​ញ៉ាំ​អាហារ​ពេល​ព្រឹកពាក់ព័ន្ធហានិភ័យស្លាប់​ដោយ​សារ​ជំងឺ​សសៃឈាម​បេះដូង និង​ជំងឺ​ដាច់​សរសៃឈាម​ខួរក្បាល។ ករណី​សិក្សា​ថ្មី​នេះចេញផ្សាយ​លើ​ព្រឹត្តិប័ត្ររបស់​សាកលវិទ្យាអាមេរិក​ផ្នែក​ជំងឺបេះដូង កាលពី​ថ្ងៃ​ទី ២២ ខែ​មេសា ២០១៩។ លោកសាស្ត្រាចារ្យ Wei Bao ​មក​ពី​​សាកលវិទ្យាល័យ Lowa របស់​អាមេរិកបញ្ជាក់​ថា ក្រៅពីកត្តា​​អាយុ ភេទ ពូជសាសន៍ ស្ថានភាព​សេដ្ឋកិច្ច របប​អាហារ ទម្លាប់រស់នៅ ទម្ងន់...

ថៃ​ ទះដៃ​ស្ងើចសរសើរនិង​ហៅ​កូន​ខ្មែរ​ម្នាក់ថា អច្ឆរិយៈមនុស្សដោយសារគាត់បាន…

ថៃ ៖ បេក្ខជន ហុង ភា​រិ​ន ដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ធ្វើអោយគេភ្ញាក់ផ្អើលគ្រប់គ្នា តាម​រយៈ​វី​ដេ​អូ​កម្មវិធី Super100 របស់​ស្ថានីយទូរទស្សន៍​ថៃ​មួយ​ឈ្មោះ Workpoint Entertainment បាន​បង្ហាញ​អោយ​ឃើញ​ថា កូន​ខ្មែរ​មួយ​រូប​ដែល​មានឈ្មោះ​ថា ហុង ភា​រិ​ន មាន​អាយុ​២៤​ឆ្នាំ កំពុង​បន្ដ​ការ​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ ជ័យ​ភូមិ ក្នុង​ប្រទេស​ថៃ បាន​ចូលរួម​បង្ហាញ​សមត្ថភាព​ពិសេស នៃ​ការ​តេស្ដ​សមត្ថភាព​នៃ​ចង​ចាំ ។ ក្រុមការងារ​កម្មវិធី​ខាងលើ​នេះ បាន​បញ្ជាក់​ប្រាប់​ថា លោក...
- Advertisement -

LATEST NEWS

MUST READ